Studeranderätt

Oskarshamns Folkhögskola har, liksom de flesta andra folkhögskolor, en studeranderättslig standard. Studeranderätten berör samma frågor på de olika folkhögskolorna, men utformning och regler kan variera. 
Kursdeltagarna får stora delar av standardens innehåll, som berör alla kursdeltagare i broschyren ”Välkommen till Oskarshamns Folkhögskola”, som sänds ut tillsammans med antagningsbeskedet samt i broschyren Kursdeltagarens ABC”, som ges till alla vid skolstarten.

Följande områden tas upp i standarden:

Inledning
Kursinformation 
Avgiftsfri undervisning, regler för avgifter
Kursintyg, behörighetsintyg och studieomdöme
Närvaro
Alkoholpolicy med handlingsplan
Drogpolicy med handlingsplan
Likabehandlingsplan
Avstängning och avskiljande
Öppenhet, sekretess och arkivering

Studeranderätt


Vår studeranderättsliga standard finns att ladda ner i fulltext här.


Klaga och överklaga

Om man av någon anledning är missnöjd med sin situation på skolan skall man i första hand prata med mentor eller utbildningsledare. Om det gäller boendet talar man med den som är ansvarig för internatet. Om detta inte leder till förbättring så får man kontakta skolrådet och/eller skolledningen.

Om man ändå inte tycker att tillräckliga åtgärder vidtas eller brister åtgärdas har man möjlighet att framföra sina synpunkter till skolans styrelse. Kontaktuppgifter finns på hemsidan eller ges på expeditionen.

Folkbildningsrådets Studeranderättsliga råd tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan i det som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan. Rådet begär in skolans yttrande i ärendet samt de dokument som rör ärende. Därefter görs bedömning om skolan fattat beslut i enlighet med de dokument som ärendet berör.

För mer information kan du läsa här:
Studeranderätt


Dataskyddsförordningen

Under studietiden kommer Oskarshamns Folkhögskola att hantera personuppgifter om dig. När studietiden är över kommer dessa att tas bort. Intyg och examensbevis förvaras på skolan.